Üniversitemiz İç Denetim Plan ve Programı
         2018-2020 Dönemi İç Denetim Planı ile 2018 Yılı İç Denetim Programı, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39. ve 40 ıncı maddeleri ile Üniversitemiz İç Denetim Yönergesinin 20. ve 21 inci maddeleri " uyarınca hazırlanmıştır.
         Plan ve Program hazırlanmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan "Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve Kamu İç Denetim Rehberinde" belirtilen esas ve usuller dikkate alınmıştır.
         2018-2020 yıllarını kapsayan İç Denetim Planı ve 2018 Yılı İç Denetim Programı Sayın Rektörümüzün 19.01.2018 tarihli ve E.1803 Sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir.