Üniversitemiz İç Denetim Plan ve Programı onaylanmıştır.

         2021-2023 Dönemi İç Denetim Planı ile 2021 Yılı İç Denetim Programı, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39. ve 40 ıncı maddeleri ile Üniversitemiz İç Denetim Yönergesinin 20. ve 21 inci maddeleri " uyarınca hazırlanmıştır.          
          Plan ve Program hazırlanmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan "Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve Kamu İç Denetim Rehberinde" belirtilen esas ve usuller dikkate alınmıştır.         
          2021-2023 yıllarını kapsayan İç Denetim Planı ve 2021 Yılı İç Denetim Programı Rektrlük Makamının 23.02.2021 tarihli ve E.6418 Sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir.
          2021 Yılı Denetim Programına Alınan Birim ve  Süreçler Resmi Yazı ile bildirilecektir.