Üniversitemiz İç Denetim Plan ve Programı
         2017-2019 Dönemi İç Denetim Planı ile 2017 Yılı İç Denetim Programı, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39. ve 40 ıncı maddeleri ile Üniversitemiz İç Denetim Yönergesinin 20. ve 21 inci maddeleri " uyarınca hazırlanmıştır.
         Plan ve Program hazırlanmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan "Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve Kamu İç Denetim Rehberinde" belirtilen esas ve usuller dikkate alınmıştır.
         2017-2019 yıllarını kapsayan İç Denetim Planı ve 2019 Yılı İç Denetim Programı Sayın Rektörümüzün 23.12.2016 tarihli ve E.14573 Sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir.